News

Interview with Add-X Biotech´s CEO, Markus Jörgensen

Smart additiv som hjälper naturen

Från plasttill mull på ett miljövänligt sätt ärAdd-XBiotechs innovation som nu kommersialiseras på bred front över hela världen. Tillsatsen är både livsmedelsgodkänd och ger en effektivare bearbetningsprocess.

Det finns en rad produkter där kontrollerad bionedbrytbarhet är ett viktigt miljöargument.

Bioteknikbolaget Add-XBiotech i Göteborg startade utvecklingsarbetet strax före sekelskif tetmedhjälp av forskare iKanada och Tyskland. Utmaningen var att finna enkombinationav ingredienser sombåde ärmiljövänliga ochsomger ett skräddarsytt ochkostnadsef fektivtnedbrytningsförlopp av plastmaterial, företrädesvis polyolefiner.Ettintensivt pionjär arbete ledde framtill det oxo-bionedbrytbara additivetAddiflex.

Rent konkret innebär tillsatsen att plastpro dukten bryts neri i entvåstegsprocess,först kemiskt ochdärefter biologiskt.Sol ochvärme kanvid rättförutsättningarförvandla exempel vis enplastkasse tillmull på baranågra fåmånader, vilket erbjuder ett viktigt vapen mot den ackumulerade nedskräpningen i naturen.

Add-X är inte ensamma omatt erbjuda tek nik för att brytaner plast material,mende vikti

Nu är marknaden mogen för vår miljöpro dukt och intresset är mycket stortinom en rad olika kundsegment,kon staterar Markus Jörgensen.

gaste skillnaderna gentemot konkurrenterna är att additivetinte innehållertungmetaller och att denefter omfattande testerfåttlivsme delsgodkännande av bland annatHealthCana da ochKeller&Heckman. Detta öppnarupp viktiga möjligheter inom förpackningsbranschen, menäven för andra högvolymprodukter.

–Vårtillsats innebärnaturligtvis enmindre kostnadsökning påmaterialsidan,mendenna kanelimineras genomatt ävenblanda inen
stor andel kalciumkarbonat–ettnaturligt och billigtmaterial somfungerar somhögvärdigt fyllmedel.Förutomatt det behövsmindre
mängd plastuppnås ävenenrad viktiga egen skapsförbättringar, konstaterarMarkus Jör gensensomärföretagets vd sedani september
förra året.

Tillsatsengör att plastenblirmerlättbearbe tad ochpå så sätt blir bearbetningsprocessen effektivare,medupp till15-20procenthögre
produktionskapacitetför vissa produkter. Lika så förbättrasUV-nedbrytningenochmindre andel koldioxid frisätts vidnedbrytningspro cessen.Dessutomhamnar dentotala prisbil denavsevärtlägre änkonkurrenternas

Men hur fungerar additivet?Självanedcbrytningsprocessenärmycket enkel, dethandclar omenoxidationsprocessnär plastenutsätts
för omgivande syre ochdärUV-strålning och gynnsamma temperaturförhållandenhjälper till.Plastenbrytsnertill så små partiklar att
mikroorganismerna ijordenkanta över och fortsättanedbrytningentillnaturlig biomassa. Så totalt övergår polyolefinentill vatten, koldioxid ochrenmull.

FinessenmedAddiflex-tillsats är attman kanskapa intelli genta

Addiflex tillverkas i Europa och europeisk distributör ärtyskaTerHell.I övriga världen finns lokalt starka distributörer

eko-lösningar därnedbrytningstidenskräddar sys.Normaltliggertillsatt additivmängd runt entilltvå procent,mengenomatt variera mängdenmedhänsyntill demiljöförhållan densomproduktenutsätts för kanmanpro grammera systemet så att produktens stabilitet underhela dess livslängd garanteras varefter enkomplett bionedbrytning sker.Denna pro grammering görs alltid tillsammansmed kun den.

Materialåtervinning av plastproduktenär inga problem,till skillnad frånhydrobioned brytbara/komposterbara plaster somredanvid så litenförekomst somenprocent orsakarförö dande föroreningar av returmaterialström men.

–Dethandlarmed andra ord omatt göra en total livscykelanalys för att kunnautföra kor rekta jämförelsermellanmiljöbelastningen hos olika plaster.Exempelvis är denförhållan devis dyra biobaserade plastenPLAinte åter vinningsbar ochvid kompostering bildas metangas somär enavsevärt värremiljöbov än koldioxid, sägerMarkus Jörgensen.

Redan år 2002 hade Add-Xenförsäljning på 80tonadditiv ochslöt samarbetsavtalmed schweiziskaOmya Internatio nal, somär världsledande inom bland annatnaturliga fyllmedeltill exem pelvis plastindustrin.

Idag arbetarAdd-Xmed lokalt starka distri butörerrunt omi världenochenav de största är denglobala distributörenTerHell&Co i Hamburg. Detta innebär attAdd-Xnufinns representerade imer änfyrtio länder överhela världen.

Produktionenhåller sombäst på attflyttas frånAsientillEuropa.Själva tillverkningen ställer stora krav påmaskinparken, eftersom dethandlar omenlågtemperaturprocess.

Add-Xräknarmed attnå enförsäljning på tre tillfemtusentoninomnågra år ochbland kundernafinns stora livsmedelskedjor somMigros,Carrefour ochMetro.Menmarknaden ärinte bara plastpåsar av olika slag–bland produkternafinns ävenexempel somgolfpeggar,nonwoven,torktrasorför städning, begrav ningsurnor,tråg tillförpackningar, skydd på nyplanterade träd ochdet ärnog bara fantasin somsätter gränserna.

Additivetfrån Add-Xgör att polyolefiner snabbt bryts nertill koldioxid, vatten och ren mull

–Marknadenärnumogenför vårtyp avmil jöprodukt,inteminstmed tanke på konsu mentkrav ochmiljölagstiftningarimånga län der, konstaterarMarkus Jörgensen.Detfinns ett starktintresse frånmånga tunga aktöreri olika delar av världen–så därför ser vimed spänning framemotutvecklingendenärmsta åren

-KatarinaElner-Haglund